Prefabricats

Els prefabricats de formigó són una molt bona opció per a multitud de situacions a la construcció. A més de que ofereixen totes les garanties tant en funcionalitat com en qualitat, aconsegueixen una reducció del cost en tot el procés de la construcció. A la vegada, la qualitat està totalment garantida al sortir de fàbrica. A Materials Igualada tenim tots els prefabricats que més s'ajusten a les teves necessitats.

  • Dintells i caixes de persiana ceràmics

  • Blocs de formigó: Disposem de blocs de formigó de 10, 15, 20, 25 i 30 cm d’amplada.

  • Borades i panots per a voreres

  • Pilars i bigues: la gamma de bigues i pilars que oferim comprèn tot tipus de mènsules per pont grua, forjats per un o varis nivells, encaixos per paret, etc.

  • Altres tipus de prefabricats: també disposem d'altres tipus de prefabricats de formigó com per exemple arquetes per a tot tipus d'usos: reg, aigües pluvials, etc.