Ciments, morters i guixos

Ciment 1
Ciment 2
Ciment 3

El ciment, el guix i el morter són elements imprescindibles en la construcció. Aquests productes s'utilitzen com materials d'unió ja que, un cop secs són molt sòlids i resistents. També es fan servir per omplir juntes entre peces de ceràmica, per construir envans, i per col·locar paviments i revestiments. Els additius es poden afegir per potenciar les propietats del material o per donar-li l'acabat estètic diferent. A Materials Igualada som especialistes i estem a la seva disposició per assessorar-lo.

  • Ciment: el ciment és un conglomerant que endureix quan és barrejat amb aigua. Normalment es barreja amb aigua i àrids per formar el formigó. Si els àrids de la barreja són molt fins (sorra), la barreja s'anomena morter. És un material aïllant tèrmic, acústic i elèctric. La pasta resultant és de ràpid assecat per la qual cosa cal utilitzar-la immediatament.

    Hi ha diferents tipus en funció de factors com el temps d'assecatge, flexibilitat, etc. Els ciments grisos són més resistents i per això s'utilitzen per fer morters i formigó. Els ciments blancs són menys resistents i s'usen com a material d'acabat. El ciment pot tenir additius que millorin les seves propietats elàstiques, hidràuliques o el seu aspecte. Pot pigmentar i pintar-se, allisar i tractar-se.

  • Morter: el morter és una mescla de ciment, aigua i àrids fins (sorra) que serveix per unir els maons o altres materials de construcció. Hi ha tres tipus bàsics de morter. Els morters de ciment són resistents, durs i impermeables. Els morters de calç són més flexibles, més fàcils d'aplicar i d'alta plasticitat. Finalment, els morters de cola (també anomenats ciments cola) són adhesius mixtes de ciment i resina.

    Existeixen morters ja preparats (que no necessiten fer la barreja amb ciment, calç, etc.): sec, per arrebossar i especials. El morter sec és el morter base per obra, el morter per a arrebossat s'utilitza per anivellar una paret i deixar-la preparada per ser pintada i finalment els morters especials estan pensats per oferir acabats decoratius, resistència a la calor, impermeabilitat, etc.

  • Guix: El guix és un material que s'endureix ràpidament quan es barreja amb aigua i pot actuar com a conglomerant. En ser permeable a l'aigua només es pot fer servir en interiors. És un bon aïllant tèrmic, regulador de la humitat i ignífug. El guix es fa servir generalment per arrebossar, allisar superfícies rugoses o amb gotelé, cobrir superfícies com solcs o canals oberts en una paret per a encastar canonades, cables ... i per a petites reparacions.

    Hi ha molts tipus de guix. Des dels guixos bastos que són molt resistents, utilitzats en l'obra i per fer morters per construir envans o reforçar parets. Fins els guixos blancs, menys resistents, que serveixen com a material d'acabat. També existeixen texturitzats, escaiola, guix de calç, perlita, etc.

Marques